(+98)21 8859-1186/90

سیستم های غشایی-کششی پارچه ای