(+98)21 8859-1186/90

درب و پنجره

پنجره، دریچه یا شکافی بر دیوار یا سقف ساختمان به منظور تهویه هوا و انتقال نور بوده است. در گذشته اندازه و نحوه به کار گیري پنجره ها بسته به شرایط اقلیمی، وضعیت فرهنگی و نوع معماري در هر منطقه متفاوت بوده وبخشی از جذابیت بصري ساختمانها محسوب می شدند. پس از پی بردن بشر به پایان پذیر بودن منابع انرژي و اخذ ارزش مادي توسط دولتها ،در ازاء مصرف انرژي، صرفه جویی در مصرف به شدت موردتوجه برنامه ریزان اقتصادي قرار گرفت. توسعه صنایع مختلف و شکل گیري فناوري هاي جدید همواره با هدف کاهش مصرف انرژي همراه بوده وبهینه سازي آن امري مهم تلقی می گردد. از آنجایی که بیشترین اتلاف انرژي از طریق پنجره هاي ساختمان صورت می گیرد در ابتدا طرح استفاده از شیشه هاي دو جداره مطرح و با استقبال روبرو شد اما طبق تحقیقات به عمل آمده مشخص شد که استفاده از شیشه هاي دو جداره تنها 20 % بهینه سازي مصرف انرژي را به همراه دارند و بیشترین اتلاف انرژي از طریق قاب پنجره ها صورت می پذیرد. با توجه به این امراستفاده از پنجره هایی با قاب عایق و رویکرد محافظت در برابر گرما، سرما، آلودگی هاي صوتی و آلودگی هاي زیست محیطی مطرح و درب و پنجره هاي نوین به سرعت جایگزین درب و پنجره هاي چوبی و آهنی قدیمی گردید. ////////////////////////// پنجره، دریچه یا شکافی بر دیوار یا سقف ساختمان به منظور تهویه هوا و انتقال نور بوده است. در گذشته اندازه و نحوه به کار گیري پنجره ها بسته به شرایط اقلیمی، وضعیت فرهنگی و نوع معماري در هر منطقه متفاوت بوده وبخشی از جذابیت بصري ساختمانها محسوب می شدند. پس از پی بردن بشر به پایان پذیر بودن منابع انرژي و اخذ ارزش مادي توسط دولتها ،در ازاء مصرف انرژي، صرفه جویی در مصرف به شدت موردتوجه برنامه ریزان اقتصادي قرار گرفت. توسعه صنایع مختلف و شکل گیري فناوري هاي جدید همواره با هدف کاهش مصرف انرژي همراه بوده وبهینه سازي آن امري مهم تلقی می گردد. از آنجایی که بیشترین اتلاف انرژي از طریق پنجره هاي ساختمان صورت می گیرد در ابتدا طرح استفاده از شیشه هاي دو جداره مطرح و با استقبال روبرو شد اما طبق تحقیقات به عمل آمده مشخص شد که استفاده از شیشه هاي دو جداره تنها 20 % بهینه سازي مصرف انرژي را به همراه دارند و بیشترین اتلاف انرژي از طریق قاب پنجره ها صورت می پذیرد. با توجه به این امراستفاده از پنجره هایی با قاب عایق و رویکرد محافظت در برابر گرما، سرما، آلودگی هاي صوتی و آلودگی هاي زیست محیطی مطرح و درب و پنجره هاي نوین به سرعت جایگزین درب و پنجره هاي چوبی و آهنی قدیمی گردید.