(+98)21 8859-1186/90

محوطه سازی

محوطه سازی : انسان به ذات طبیعت گراست و این امر سبب گردیده در جوامع شهری امروزی به دنبال فضا سازی هایی در جهت دست یابی به طبیعت باشد.استفاده از آبنماها در جهت تامین عنصر آب ، درختان و گیاهان در جهت تامین پوشش گیاهی ، نشان دادن عنصر آسمان ، استفاده از عنصر باد از مواردی هستند که در محوطه سازی لحاظ می گردند.اشتراک گذاری در :