(+98)21 8859-1186/90

تولید

سیاست کلی فعالیت های ایده نما بر پایه عناصر اصلی نظام اقتصادی (تولید، توضیع، مصرف) می باشد. از دیدگاه ایده نما تولید صرفا ایجاد حد اکثری سود نمی باشد بلکه انگیزه تولید می بایست در جهت منافع جامعه و تولید کننده باشد. از این رو ایده نما با بهره گیری صحیح و بهینه از امکانات و در نظرگرفتن زمینه های مورد نیاز جامعه، اقدام به درهم آمیختن اجزاء گوناگون شامل: سرمایه، تکنولوژی روز دنیا، برنامه ریزی، ایجاد نظم و تدبیر و بکار گیری مهارت و تخصص نیروی انسانی نموده است. امید است با مراقبت و هدایت بخش تولید شاهد ایجاد ارزش ها و ظرفیت های جدید و قابل استفاده و همچنین دستیابی به کیفیت روز افزون، سرعت هر چه بیشتر در ارائه خدمات و تنوع محصولات تولیدی باشیم.